فوق تخصص بيماريهاي مقعدي
نويسندگان
لینک دوستان
قالب وردپرس قالب وبلاگ
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 113
دیروز : 180
افراد آنلاین : 1
همه : 3961
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري آﻧﻮرﮐﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. راﻫﻬﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري وﺟﻮد دارد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﺪ. ﺑﻮاﺳﯿﺮ در اﻏﻠﺐ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﺪ؟ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ؟

 

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺴﻮج ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﻌﺪ و ﯾﺎ داﺧﻞ ﻣﻘﻌﺪ را ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮏ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺪور ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻔﻨﮑﺘﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روده را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎرش، درد و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺧﺎرج ﻣﻘﻌﺪي ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎك اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺧﺎرج از ﻣﻘﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻻﭘﺲ رﮐﺘﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﺣﻤﻞ اﺷﯿﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺳﻦ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن، وراﺛﺖ و ﯾﺒﻮﺳﺖ و اﺳﻬﺎل ﻣﺰﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.

 

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ 
ﯾﺒﻮﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ﺑﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮوز ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ. اﻧﻮاع ﺗﻮت ﻫﺎ، اﻧﺠﯿﺮ، ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ، ﮐﺪو، ﺑﻠﻮط، ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﻋﺪس، داﻧﻪ ﭼﯿﺎ وآﺟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﯿﺒﺮ دارﻧﺪ. ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﮐﻢ ﺷﺪن آب ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ. ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮادوﯾﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﯾﺒﻮﺳﺖ

 

ﻓﺸﺎري ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ. ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﺪم ﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻮاﺳﯿﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ و دﻗﯿﻘﻪ در روز در وان آب 10 . . . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﻘﻂ ﮔﺮم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ. درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﯾﮏ ﺳﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺷﺎه ﺑﻠﻮط ﻫﻨﺪي 
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﻠﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺗﻮرم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ در ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻔﺮزه 
ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﺮزه ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درد ﺑﻮاﺳﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. درﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ 
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ، درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي رﺷﺪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﺳﮑﻠﺮوﺗﺮاﭘﯽ، ﻟﯿﺰر، ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮاﺳﯿﺮ از راﻫﻬﺎي درﻣﺎن بواسير ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﭘﺮ ﻓﯿﺒﺮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي آب در ﻃﯽ روز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.

منبع: pdf

امتیاز:
بازدید:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۵:۲۹ ] [ پاوه ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By bigsite :.

درباره وبلاگ

مسعود روحي هستم و در زمينه درمان بيماريهاي گوارشي و نشيمنگاهي فعاليت مي كنم. براي اطلاع رساني بيشتر در باره اين بيمارها و فراهم كردن دسترسي بهتر بيماران به پزشكان متخصص و زبده، سايت كلينيك سامان ايجاد شده است. شما مي توانيد با مراجعه به سايت و شماره گيري تلفن هاي سايت با پزشكان متحصص اين بيماريها در تماس باشيد و مشكلات خودتان را با آنها در ميان بگذاريد.
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
امکانات وب